Przejdź do treści

Skuteczna uprawa ścierniska z Roundup® 360 Plus

  • Lipiec 30, 2019

Skuteczna uprawa ścierniska z Roundup® 360 Plus

Zabiegi chemiczne związane z uprawą ścierniska tradycyjnie stanowią część dobrej praktyki rolniczej z uwagi na ich zasadniczą rolę w zwalczaniu chwastów wieloletnich i zapobieganiu zawiązywaniu nasion chwastów jednorocznych, co zapewnia mniej intensywne zachwaszczenie w kolejnym roku. Zabiegi chemiczne, zastępując odchwaszczanie mechaniczne, przyczyniają się do zachowania wilgotności gleby. W dobrze funkcjonującym płodozmianie zboża są zastępowane rzepakiem i jarymi uprawami rzędowymi. Każda roślina uprawna będzie narażona na konkurencję ze strony chwastów wieloletnich. Na mniejszych areałach zboża mogą być zastępowane warzywami, które są jeszcze bardziej podatne na zachwaszczenie. Ze względu na mniejszą dostępność herbicydów przeznaczonych dla upraw warzywnych część zabiegów odchwaszczających należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. W ostatnich latach, w rezultacie zmian klimatycznych, temperatury zimą coraz częściej są niewystarczające do zniszczenia części rozmnażania wegetatywnego roślin, takich jak kłącza chwastów wieloletnich, co w przypadku braku zabiegów ścierniskowych w poprzednim roku umożliwia intensywny wzrost chwastów wieloletnich po łagodnej zimie (Rys. 1).

 

Silne zachwaszczenie Cirsium arvense
Rys.1. Silne zachwaszczenie Cirsium arvense po łagodnej zimie na polu niepoddanym zabiegom ścierniskowymw poprzednim roku. Węgry, 11 kwietnia 2014 r.

 

Niektóre gatunki wieloletnie, najczęściej Cirsium arvense, mogą pojawiać się na wiosnę jeszcze przed nasadzeniami,co umożliwia zastosowanie przedwegetacyjnych i powegetacyjnych zabiegów odchwaszczających. Z powoduintensywnej cyrkulacji węglowodanów do górnej części roślin umożliwiającej szybszy rozwój pędów takiezabiegi odchwaszczające będą trwać krócej niż w przypadku zabiegów ścierniskowych (Rys. 2-4), w którychwęglowodany są transportowane do korzeni roślin wieloletnich wraz z herbicydami totalnymi w rodzaju glifosatu. Z kolei niektóre powszechnie występujące chwasty wieloletnie, takie jak Convolvulus arvensis lub Sorghumhalepense, wymagają dłuższej akumulacji temperaturowej i wyższej temperatury gleby i kiełkują dopieropo wykonaniu nasadzeń, więc odchwaszczanie przedwegetacyjne nie ma w ich przypadku zastosowania.

 

Zastosowanie Roundup 360
Rys. 2-3. Roundup® 360 Plus 4,0 l/ha zastosowany na 3 dni przed nasadzeniami (po lewej), teren uprawny niepoddany zabiegowi po prawej.  Węgry, Győr, 22 maja 2018 r.
Rys. 4. Roundup® 360 Plus 4,0 l/ha – efekt zabiegu ścierniskowego na Cirsium arvense na wiosnę.

 

Przednia połowa terenu uprawnego obsadzona 7 dni po zastosowaniu preparatu, druga połowa obsadzona 5 dni po zastosowaniu preparatu. Silnie zachwaszczony obszar niepoddany zabiegom w tylnej części. Węgry, Táp, 26 maja 2015 r. 270 dni od zastosowania.

Zabiegi ścierniskowe przeprowadza się najczęściej latem po żniwach, przy gorącej i suchej pogodzie często przerywanej gwałtownymi burzami. Z uwagi na zmienne warunki pogodowe do zastosowań w zabiegach ścierniskowych najlepiej nadają się produkty elastyczne, mniej podatne na zmienność warunków. Takim rodzajem produktu jest Roundup® 360 Plus.

 

Roundup® 360 Plus i produkty konkurencyjne po wycofaniu tallowaminy

W rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2016 r. Unia Europejska zaleciła wycofanie produktów zawierających glifosat z tallowaminą jako adiuwantem. Przed wejściem rozporządzenia w życie większość środków generycznych zawierających glifosat była produkowana na bazie tallowaminy. Produkty, które pojawiły się na rynku w zastępstwie wycofanych, zawierały odmienne adiuwanty praktycznie nieznane w przeszłości (APG, APE, AB). Przeprowadzono dwa duże badania terenowe porównujące skuteczność dziewięciu produktów niezawierających tallowaminy, w tym Roundup® 360 Plus. Jedno badanie przeprowadzono na ściernisku na samosiejkach rzepaku, natomiast drugie na pszenicy ozimej jako chwaście – samosiejce. Skuteczność zwalczania tych dwóch gatunków jest reprezentatywna, odpowiednio, dla skuteczności zwalczania roślin dwuliściennych i traw. Aby zwiększyć dokładność ocen, przeprowadzano je cyfrowo za pomocą drona z zainstalowaną kamerą wielospektralną. Dane posłużyły do zdefiniowania znormalizowanych różnicowych wskaźników wegetacji (NDVI) zabiegów. Wartości NDVI opisują stan zdrowia roślin i mieszczą się w przedziale od 0 do 1. Zero oznacza brak wegetacji, wartości zbliżone do zera obejmują brak liści lub martwe kwiaty, natomiast wartości zbliżone do 1 wskazują na zdrowe rośliny lub dużą gęstość liści. W dwóch badaniach Roundup® 360 Plus jednoznacznie pokonał konkurencyjne produkty generyczne, zarówno pod kątem skuteczności, jak i szybkości wystąpienia oznak działania (Rys. 5-7).

 

Zastosowanie Roundup® 360 Plus na rzepaku w porównaniu z produktami konkurencyjnymi
2017 r., Czechy, 540 g glifosatu/ha

Efekty zastosowania Roundup® 360 Plus na samosiejki rzepaku.
Rys. 5. Efekty zastosowania Roundup® 360 Plus na samosiejki rzepaku. Czechy, Kujavy, 2017 r.

 

Mapa NDVI z badania z wykorzystaniem pszenicy.
Rys. 6. Mapa NDVI z badania z wykorzystaniem pszenicy. Czechy, 10 maja 2018 r., 15 dni po zastosowaniu.

 

Zastosowanie Roundup® 360 Plus na przenicy w porównaniu z produktami konkurencyjnymi
2018 r., Czechy, 360 g glifosatu/ha

 

Efekty zastosowania Roundup® 360 Plus na samosiejki pszenicy ozimej.
Rys. 7. Efekty zastosowania Roundup® 360 Plus na samosiejki pszenicy ozimej.  Czechy, Kujavy, 2018 r.

 

Korzyści ze stosowania Roundup® 360 Plus do zabiegów ścierniskowych

  • Odporność na działalnie wody. Dzięki specjalnemu składowi substancja czynna Roundup® 360 Plus jest wchłaniana i transportowana przez chwasty szybciej niż w przypadku innych produktów o podobnej substancji czynnej, w związku z czym deszcz po zastosowaniu produktu będzie mieć mniejszy wpływ na jego skuteczność.
  • Skuteczność w warunkach suchych niezależnie od temperatury. Produkt jest skuteczny nawet przy występujących ostatnio w lecie ekstremalnych warunkach pogodowych (Rys. 8).
  • Krótki okres oczekiwania do pierwszej orki. W wyniku szybkiego wchłaniania i przemieszczania produktu obszar uprawy można zaorać wkrótce po zastosowaniu. W przypadku chwastów jednorocznych kolejnego dnia, a wieloletnich w ciągu 3-4 dni po zastosowaniu produktu. Dzięki temu ściernisko może być utrzymywane w stanie „czystym”, co dodatkowo zapobiega gniazdowaniu Diabrotica (Rys. 9-10).
  • Wyjątkowo długotrwała skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów, w tym Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon czy Phragmites communis/austrialis, Agropyron (Elymus) repens (Rys. 11-15).

 

Skuteczność Roundup® 360 Plus w warunkach suszy
Chesterfield, 2007 r., perz, 32 °C, 20% wilgotn. Wzg.

 

Skuteczność Roundup® 360 Plus w niekorzystnych warunkach pogodowych w kontrolowanych warunkach fitotronie.
Rys. 8. Skuteczność Roundup® 360 Plus w niekorzystnych warunkach pogodowych w kontrolowanych warunkach fitotronie.

 

Rośliny niepoddane zabiegowi (po lewej) i rośliny poddane zabiegowi
Rys. 9-10. Rośliny niepoddane zabiegowi (po lewej) i rośliny poddane zabiegowi z użyciem Roundup® 360 Plus w dawce 3,2 l/ha (po prawej) z 2-dniową przerwą w uprawie. 30 maja 2011 r., 29 dni po zastosowaniu. Gatunki chwastów: Sorgum halepense i Convolvulus arvensis.

 

Skuteczność Roundup® 360 Plus w dawce 4,8 l/ha
Rys. 11. Skuteczność Roundup® 360 Plus w dawce 4,8 l/ha zastosowanego w roku 2013 na ściernisko. Silne zachwaszczenie Cynodon i Convolvulus w części niepoddanej zabiegowi widoczne w tylnej części. Zdjęcie wykonano w dniu 17 czerwca 2014 r.

 

Comvolvulus arvensis wspinający się po kukurydzy w części niepoddanej zabiegowi.
Rys. 12. Comvolvulus arvensis wspinający się po kukurydzy w części niepoddanej zabiegowi. 17 czerwca 2014 r.

 

Roundup® 360 Plus w dawce 4,8 l/ha zastosowany na ściernisko
Rys. 13. Roundup® 360 Plus w dawce 4,8 l/ha zastosowany na ściernisko w roku 2013 całkowicie wyeliminował Phragmites communis. Część niepoddana zabiegowi z tyłu. Zdjęcie wykonano w dniu 17 czerwca 2014 r.

 

Pragmites niepoddana zabiegowi odchwaszczania.
Rys. 14. Pragmites niepoddana zabiegowi odchwaszczania. 17 czerwca 2014 r.

 

Długoterminowa skuteczność w zwalczaniu perzu.
Rys. 15. Długoterminowa skuteczność w zwalczaniu perzu. Roundup® 360 Plus w dawce 2,4 l/ha zastosowany 11 października 2017 r. Czechy, Kujavy, 9 maja 2018 r.

 

Zalecenia dotyczące stosowania

Roundup® 360 Plus należy stosować na ściernisko w miarę możliwości po pełnym wykształceniu się chwastów. W przypadku chwastów jednorocznych produkt należy stosować, gdy chwasty osiągną wysokość 10-20 cm, przed zawiązaniem nasion. Do zwalczania powszechnie występujących chwastów wieloletnich stosuje się różne terminy i strategie odchwaszczania.

Chwast Termin Orka
Cirsium arvense Wykształcenie pełnej rozety liści Płytka, bezpośrednia orka usuwa stare, martwe liście i stymuluje wzrost nowych, zdrowych liści
Convolvulus arvensis Etap kwitnienia Lepszy odrost, jeżeli ściernisko nie zostało zaorane po żniwach
Agropyron repens 20-30 cm wysokości Talerze o niewielkiej regulacji tną kłącza i wymuszają otwieranie się pączków śpiących
Cynodon dactylon W momencie wykształcenia wiech Lepszy odrost, jeżeli ściernisko nie zostało zaorane po żniwach
Phragmites communis 50-100 cm wysokości Lepszy odrost, jeżeli ściernisko nie zostało zaorane po żniwach
Sorgum halepense 40-50 wysokości, najpóźniej
w momencie wykształcenia wiech
Lepszy odrost, jeżeli ściernisko nie zostało zaorane po żniwach

Nasze produkty stanowią idealne narzędzie w walce z chwastami na polach uprawnych, w sadach, szkółkach leśnych, użytkach zielonych czy terenach przemysłowych.
Roundup jest tylko jeden!

Gdzie kupić?